PONUKOVÝ LIST  PRE ZÁKAZNÍKOV O NAŠEJ TVORBE V OBLASTI:

I.         DEVELOPERSKEJ
 
1.             APLIKÁCIA  NAJNOVŠÍCH POZNATKOV V OBLASTI ZHODNOCOVANIA MAJETKU

II.       ÚZEMNÉHO ROZVOJA A URBANIZMU - VYPRACOVANIE:

2.             ÚZEMNÝCH (REGULAČNYCH) PLÁNOV
                   ·         miest, obcí, zón v digitálnom tvare s možnosťou prepojenia s mestským, obecným informačným systémom (evidencia parciel, objektov, koordinácia rozvoja mesta, obce)
3.             URBANISTICKÝCH ŠTÚDIÍ
                    ·         zón a okrskov bytovej a občianskej vybavenosti (bytové domy, rodinné domy, obchodné a nákupné centrá)
                    ·         rekreačných a kúpeľných zón, okrskov, areálov
                    ·         centrálnych mestských pamiatkových zón, polyfunkčných zón, priemyselných (industriálnych) zón a okrskov
4.             GENERELOV
                    ·         rozvoja bytovej výstavby
                    ·         rozvoja cestovného ruchu a kúpeľníctva
                    ·         priemyselných areálov

III.     ARCHITEKTÚRY - VYPRACOVANIE:

5.             ARCHITEKTONICKÝCH ŠTÚDIÍ
                    ·         novostavieb, areálov bytových resp. rodinných domov
                    ·         rekonštruovaných stavieb
                    ·         humanizácie jestvujúcich obytných a iných funkčných zón

6.             ZADANÍ A BIZNIS PLÁNOV
                    ·         novonavrhovaných a rekonštruovaných stavieb
                    ·         priemyselných areálov a závodov
                    ·         rekreačných a kúpeľných areálov

7.             PROJEKTU STAVIEB
                    ·         bytovej výstavby a občianskeho vybavenia (obchody, reštaurácie, kultúrne a športové zariadenia, autoservis, centrá voľného času a pod.)

IV.      INTERIÉROVEJ TVORBY A STAVEBNÉHO DESIGNU - VYPRACOVANIE:

8.             ŠTÚDIÍ A PROJEKTOV INTERIÉROV, VRÁTANE DODÁVKY ZARIADENÍ INTERIÉROV
                    ·         novostavieb občianskeho vybavenia (obchodné, reštauračné, zábavné a športové zariadenia)
                    ·         rekonštruovaných stavieb 

9.             ŠTÚDIÍ PROJEKTOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A EXTERIÉROVÝCH ÚPRAV
                    ·         peších priestranstiev, námestí, pamätníkov (dláždené plochy, fontány, vstupné portály, doplnky na oživenie uličného parteru)

V.        REALITNEJ

10.           SPROSTREDKOVANIE PREDAJA, PRENÁJMU A KÚPY POZEMKU, BYTU A DOMU

VI.      KONZULTAČNO-PORADENSKÉHO SERVISU (KNOW-HOW)
- VYPRACOVANIE:

11.           ANALÝZ, SYNTÉZ, SPRÁV A POSUDKOV
                    ·         k materiálom a odborným podkladom z oblasti územného rozvoja, urbanizmu a architektúry

12.           POSKYTNUTIE KNOW-HOW
                    ·         v oblasti prípravy a realizácie výstavby v podmienkach Slovenska.

13.           POSKYTNUTIE FINANČNO-EKONOMICKÉ PORADENSTVO
   
·         vypracovanie rozpočtov a biznis projektov k príprave a realizácií stavieb.

            

  

V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU O NAŠE PRÁCE, SKONTAKTUJTE SA S NAMI NA UVEDENEJ ADRESE BUĎ PÍSOMNE, TELEFONICKY, FAXOM ALEBO E-MAILOM.

SPOLUPRÁCA S NAMI VÁM UMOŽNÍ ZREALIZOVAŤ VAŠE  ZÁMERY.